Chromatopia

Fall (maquette), Euan Heng - 32 x 15 x 15 cm, cardboard & spraypaint, 2017

Fall (maquette), Euan Heng - 32 x 15 x 15 cm, cardboard & spraypaint, 2017