Yvonne Torrico
torrico hi-res 1.jpg

Meditative Gesture 1 - 65 x 86 cm, collograph & ink

torrico hi-res 2.jpg

Meditative Gesture 2 - 65 x 86 cm, collograph & ink

torrico hi-res 3.jpg

Meditative Gesture 3 - 66 x 76 cm, collograph & ink